اشک مداح هدف ما از ایجاد این وبلاگ نقد و بررسی شبهات و غلو در مداحی وشیوه روضه خوانی می باشد. لطفا نظرات خود را درباره مطالب وبلاگ ذیل هر مطلب قرار دهید و ما را در بهتر کردن محتوای این وبلاگ یاری فرمائید. شماره های تماس (مدیر مجمع): 09155137285 - 09375382373 لینک کانال ما درتلگرام:https://telegram.me/mamj51 @mamj51 http://mamj.mihanblog.com 2018-02-19T02:48:14+01:00 text/html 2018-02-18T23:17:29+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارشهادت فاطمه زهرا ،س، http://mamj.mihanblog.com/post/5932 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">استخوانی از تن او حداکثر مانده بود…</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">رازهایی داشت با بابا ولی ناگفته ماند</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">چشمهای زخمی اش در پشت معجر مانده بود</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px;"><span id="more-15684" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">چل نفر نامرد اینجا یک نفر را میزدند …</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">پشت این در ، در نبردی نابرابر مانده بود</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">زیر در میسوخت و راه گریزی هم نداشت …</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">گوشه ای از چادر او زیر این در مانده بود</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">باز جای شکر دارد روز تلخ حادثه</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">از نبی تنها همین یک دانه دختر مانده بود…</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بعد چندین ماه گفتم گریه ام کم می شود…</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">آه… اما خونِ روی بسترش، تَر مانده بود</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">واجب این است عاشق و معشوق مثل هم شوند</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">از یل خیبر فقط یک جسم لاغر مانده بود</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">جعفر ابوالفتحی</strong></p> text/html 2018-02-18T23:14:25+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعاروداع حضرت زهرا ،،س،، http://mamj.mihanblog.com/post/5931 <div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; line-height: 22px; font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51);"><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">نیمه شب تابوت را برداشتند</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بار غم بر شانه‌ ها بگذاشتند</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">هفت تن ، دنبال یک پیکر ، روان</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">وز پی‌ آن هفت تن ، هفت آسمان</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span id="more-16047" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">این طرف ، خیل رُسُل دنبال او</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">آن طرف احمد به استقبال او</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ظاهراً تشییع یک پیکر ولی</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">باطناً تشییع زهرا و علی</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">امشب ای مَه ، مهر ورز و خوش بتاب</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">تا ببیند پیش پایش آفتاب</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دو عزیز فاطمه همراهشان</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مشعل سوزان‌ شان از آهشان</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ابرها گریند بر حال علی</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می‌ رود در خاک آمال علی</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">چشم ، نور از دست داده ، پا ، رمق</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">اشک ، بر مهتاب رویش ، چون شفق</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دل ، همه فریاد و لب ، خاموش داشت</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مُرده‌ای تابوت ، روی دوش داشت</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">آه سرد و بغض پنهان در گلوی</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بود با آن عدّه ، گرم گفت و گوی</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">آه آه ای همرهان ، آهسته ‌تر</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می‌ برید اسرار را ، سر بسته ‌تر</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">این تنِ آزرده باشد جان من</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">جان فدایش ، او شده قربان من</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">همرهان ، این لیله ‌ی قدر من است</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">من هلال از داغ و این بدر من است</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">اشک من زین گل ، شده گلفام ‌تر</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">هستی ‌ام را می‌ برید ، آرام ‌تر</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">وسعت اشکم به چشم ابر نیست</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">چاره‌ ای غیر از نماز صبر نیست</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">چشم من از چرخ ، پُر کوکب ‌ترست</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بعد از امشب روزم از شب ، شب‌ ترست</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">زین گل من باغ رضوان نفحه داشت</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مصحف من بود و هجده صفحه داشت</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مرهمی خرج دل چاکم کنید</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">همرهان ، همراه او خاکم کنید</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">علی انسانی</strong></p><div><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><br></strong></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"></p></div><div class="share-post" style="padding: 8px 10px 6px 0px; margin: 10px -20px -20px; outline: none; list-style: none; border-width: 1px 0px 0px; border-style: solid none none; border-top-color: rgb(234, 234, 234); box-sizing: border-box; clear: both; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 13px;"><ul class="flat-social" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><li style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; float: right; width: 100px;"><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://hadithashk.com/?p=16047" class="social-facebook" rel="external" target="_blank" style="padding: 5px; margin: 0px 0px 2px 6px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important; transition: all 0.2s ease-in-out; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; background-color: rgb(57, 89, 159); display: inline-block; line-height: 14px; border-top-left-radius: 2px; border-top-right-radius: 2px; border-bottom-right-radius: 2px; border-bottom-left-radius: 2px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span class="fa fa-facebook" style="padding: 0px; margin: 0px 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: inline-block; line-height: 1; font-family: FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span></a></li></ul></div> text/html 2018-02-18T22:46:13+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی معجزه گردن بند حضرت زهرا ،،س،، http://mamj.mihanblog.com/post/5930 <div class="item-header" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Vazir, Arial, Tahoma; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px; text-align: center;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-size: 22px; margin: 8px 0px 0px;"><a href="https://www.mashreghnews.ir/news/42527/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B3" target="_top" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; outline: none 0px;">گردنبند با برکت حضرت فاطمه (س)</a></h1></div></div><div class="item-summary" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 8px; background-color: rgb(244, 243, 243); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Vazir, Arial, Tahoma; font-size: 14px; line-height: 21px; text-align: right;"><p class="summary introtext" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6; background-color: transparent; padding: 8px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: transparent; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; text-align: justify; margin: 0px;">حضرت فاطمه (س) گرنبند خود را در راه خدا به یک نیازمند داد ولی این کار حضرت باعث شد تا چند مشکل حل شود. &lt;BR&gt;</p></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.7; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Vazir, Arial, Tahoma;"><div class="item-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">به گزارش مشرق، ایرنا نوشت: جابربن عبداللّه انصاری می گوید: روزی رسول خدا(ص) نماز عصر را با ما خواند و پس از نماز در محراب نشست و مردم اطراف او گرد آمدند. به ناگاه پیرمردی از مهاجران عرب درحالی لباس های کهنه و مندرس پوشیده بود و در نهایت ضعف و پیری نمی توانست خود را نگاه دارد، نزد رسول خدا آمد. پیامبر اسلام (ص) متوجه او شد و از احوال او پرسید.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">پیرمرد گفت: ای پیامبر خدا! من گرسنه ام، غذایم دهید. برهنه ام، مرا بپوشانید و نادارم بی نیازم کنید. حضرت فرمود: الان چیزی ندارم ولی می توانم شما را راهنمای خوبی باشم. چون راهنمای به خوبی، مانند انجام دهنده آن است. به منزل کسی برو که خدا و رسول را دوست می دارد و خدا و رسول هم او را دوست می دارند و رضای خدا را بر جان خود مقدم می دارد، به سوی خانه فاطمه (س) برو.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">حضرت به بلال فرمود برخیز و این مرد را به منزل فاطمه (س) ببر. پیرمرد و بلال به راه افتادند و چون به در خانه فاطمه (س) رسیدند با صدای بلند سلام کردند. پس فاطمه (س) فرمود سلام بر تو! کیستی؟ گفت پیرمردی از عرب، آمده ام به سوی پدرت ای دختر محمد! من برهنه و گرسنه ام. به من از مال خود کمک کن تا خدا تو را رحمت کند.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">درحالی که فاطمه (س)، علی (ع) و رسول خدا(ص) سه روز بود که غذا نخورده بودند، فاطمه (س) پوست قوچی را که دباغی شده بود و حسن و حسین (علیهما السلام) بر روی آن می خوابیدند را به پیرمرد داد و فرمود این را بگیر. امید می رود که خداوند بهتر از این به تو عطا کند.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">مرد عرب گفت: ای دختر محمد من از فقر و گرسنگی به تو شکایت می کنم و شما پوست قوچ به من می دهید؟&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">چون فاطمه (س) این سخن را شنید گردنبندی که فاطمه دختر عمویش، حمزه به او هدیه داده بود از گردن خود باز کرد و به اعرابی داد و فرمود این را بگیر و بفروش! امید است خداوند بهتر از این به تو عوض دهد.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">مرد عرب گردنبند را گرفت و به نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا! فاطمه این گردنبند را به من داد و گفت: بفروش. امید می رود که خداوند برای تو چاره بسازد.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">رسول خدا گریه کرد و گفت چگونه خداوند برای تو چاره نمی سازد و حال آنکه فاطمه دختر محمد به تو داده که بهترین دختران فرزندان آدم است؟!&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">در این هنگام عمار بن یاسر برخاست و از رسول خدا اجازه گرفت تا گردنبند را خریداری کند. حضرت اجازه داد و فرمود ای عمار اگر جن و انس در این گردنبند شریک شوند، خداوند آنها را به آتش جهنم عذاب نکند.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">عمار گفت گردنبند را چند می فروشی ای عرب؟ مرد عرب گفت: آن قدر که از نان و گوشت سیر شوم و یک برد یمانی تهیه کنم که با آن خود را بپوشانم و در آن نماز بخوانم و یک دینار که مرا به خانواده ام برساند.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">عمار آنچه آن مرد عرب گفت، به علاوه شتر خود را به او داد و سپس اعرابی نزد پیامبر برگشت. حضرت به او فرمود آیا سیر و پوشیده شدی؟ و مرد عرب گفت :آری بی نیاز شدم، پدر و مادرم فدای تو باد.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">حضرت فرمود: پس فاطمه (س) را به دعای خود نسبت به آنچه در حق تو کرد پاداش ده، اعرابی، گفت: خداوندا، تویی پروردگار ما، و تویی روزی دهنده ما در همه حال! خداوندا، به فاطمه عطا کن آنچه چشمی ندیده و گوشی نشنیده باشد.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">رسول خدا به دعای او آمین گفت و روبه اصحاب خود کرد و فرمود: خداوند آنچه اعرابی برای او تقاضا کرد در دنیا به فاطمه عطا کرده است. چون من پدر او هستم و هیچ کس از جهانیان مثل من نیست و علی شوهر اوست و اگر علی نمی بود، همتایی برای فاطمه نبود. خداوند به او حسن و حسین را عطا کرده و به هیچ یک از آدمیان چنین فرزندانی نداده است و ایشان بهترین فرزند زادگان پیغمبرانند و دو آقای جوانان اهل بهشت هستند.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">در آن حال عمار آن گردنبند را به مشک خوشبو کرد و در بردیمانی پیچید و به غلامش بنام 'سهم' داد و گفت این را خدمت پیغمبر ببر و تو را هم به او بخشیدم.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">غلام گردنبند را خدمت پیامبر آورد و آنچه عمار گفته بود به پیغمبر عرض کرد. حضرت فرمود :به نزد فاطمه (س) برو و گردنبند را به او بده و تو هم غلام و خدمت کار او باش.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">غلام گردنبند را آورد و پیغام حضرت را رسانید. فاطمه(س) گردنبند را گرفت و غلام را هم آزاد کرد .غلام خندید و فاطمه (س) علت خنده را پرسید و غلام گفت: بزرگی برکت این گردنبند مرا به خنده وا داشت. چون گرسنه ای را سیر کرد، برهنه ای را پوشاند، فقیری را بی نیاز و بنده ای را آزاد کرد و در نهایت به صاحبش برگشت.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">برگرفته از: کتاب قصه مدینه نوشته حجت الاسلام علی نظری منفرد&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></p></div></div> text/html 2018-02-18T19:58:53+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی معجزه فاطمه زهرا ،س، http://mamj.mihanblog.com/post/5929 <h1 class="name post-title entry-title" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; font-family: BebasNeueRegular, arial, Georgia, serif; font-size: 28px; color: rgb(51, 51, 51);"><span itemprop="name" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">من فاطمه پهلو شکسته هستم!</span></h1><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; line-height: 22px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px;"><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">در زمان حیات و مرجعیت مرحوم آیة اللّه‏ میلانى در مشهد، مرد و زنى بر ایشان وارد شدند و گفتند:&nbsp;ما قصد داریم مسلمان شویم.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span id="more-1054" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"></span><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">آیة اللّه‏ میلانى پرسید: علت گرایش شما به دین اسلام چیست؟<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مرد عرض كرد: ما از كشور آلمان آمده ‏ایم و این‏ها زن و فرزندانم هستند. این دختر در حادثه ‏اى استخوان‏هاى پهلویش شكست كه پزشكان از مداواى او عاجز شدند و پس از هزینه‏ هاى فراوان گفتند: باید پهلوى او را عمل كرد، ولى عملى خطرناك است.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دخترم ترسید و حاضر به عمل نشد و گفت: در بستر مرض بمیرم بهتر است تا زیر عمل بمیرم. لذا او را به خانه آوردیم.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">یك خدمتكار ایرانى داریم به نام بى‏ بى؛ یك روز دخترم او را صدا زد و براى او درد دل و صحبت از این وضع خود مى ‏كرد و مى‏ گفت:<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">واقعا بد دردى است حاضرم 12 میلیون اندوخته ‏ام را با 8 میلیون دیگر از برادرم و پدرم بگیرم به دكترى بدهم كه مرا معالجه كند، ولى فكر نكنم دكترى پیدا شود كه بتواند مرا خوب كند، و من با دلى از غصه و درد از دنیا مى ‏روم و شروع به ناله و گریه كرد.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"></span><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بی ‏بى گفت: من یك دكتر سراغ دارم.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دخترم گفت: پس این مبلغ 20 میلیون را براى مداوا به او مى‏دهم.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بى ‏بى گفت: پول مال خودت باشد؛ همانا من سیّده هستم و جدّه من فاطمه زهرا است كه پهلویش شكسته بود؛اگر مى ‏خواهى خوب شوى، با حال ناله بگو: اى فاطمه پهلو شكسته.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دخترم گریه ‏اش گرفت و شروع به گفتن&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 128);">اى فاطمه پهلو شكسته</span>&nbsp;كرد.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بى‏ بى هم رفت گوشه خانه و با گریه مى‏ گفت: اى فاطمه! من یك بیمار آلمانى آورده ‏ام در خانه ات، حاجتش را روا كن.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">من هم آمدم توى حیاط و با حال اشك آلود گفتم: اى فاطمه پهلو شكسته.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">همه درحال توسل و شور عجیبى بودیم كه ناگهان دخترم صدا زد: پدر بیا!<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ما هراسان نزد دخترم آمدیم، دیدیم كه كاملاً شفا یافته است و گفتیم چه شد؟<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">گفت:&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">الآن یك بانوى مجلله ‏اى آمد و بر پهلوى من دست كشید و فرمود: خوب شدى</span>!<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">گفتم: شما كه هستید؟<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">فرمود: من همان كسى هستم كه الآن مرا مى ‏خواندید،&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 128);">من فاطمه پهلو شكسته هستم</span>.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">به كرامت حضرت فاطمه علیهاالسلام ، حضرت آیة اللّه‏ میلانى، ما آمده ‏ایم مسلمان شویم.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><br></p></div> text/html 2018-02-17T18:38:02+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارمرثیه حضرت زهرا ،س، http://mamj.mihanblog.com/post/5928 <p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هوا، ستاره، زمین، شب، سکوت، بیداری</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">و فکر می کنم امشـب دوبـاره تب داری</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">مکـن به موی پریشـان من نظـر، مــادر</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">به دست شانه مگیری که سخت بیماری</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پس از رسولِ خداوندِ روشنی، دیگر</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">از این فضای کبود مدینـه بیــزاری</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">تو جمله جمـله ی تفسیر غربت و متن ِ…</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حدیث میخ و در و شعله ها و دیواری</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">میان این همه تشویش و درد و غم هستی</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">دلیـل بـودن و مــانـدن بـرای مـن، آری</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">نفس کشیدن تو در شماره افتاده</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">دلت برای پدر تنگ گشته انگاری</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ز زخم بستر و پهلو و درد چشمانت</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">دوبـاره خواب نـداری و باز بیـداری…</span></strong></span></p> text/html 2018-02-17T14:26:45+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعا ربسترشهادت حضرت زهرا، س، http://mamj.mihanblog.com/post/5927 <p align="center" style="color: rgb(36, 36, 36); background-color: rgb(33, 33, 33);"><strong><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a target="_blank" style="color: rgb(178, 143, 84); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 8pt;">این جا سخن ز سرّ عروج شهیده است</a></font></strong></p><strong style="color: rgb(36, 36, 36); background-color: rgb(33, 33, 33);"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a target="_blank"><p align="center">آن بانویی که جان علی را خریده است</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مردم چرا عزیز پیمبر غریبه شد؟!</span></p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><p align="center" style="color: rgb(255, 0, 0);">او را نبی به دامن خود پروریده است</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">زهرا رفیق غربت خانه نشین شده</p><p align="center">عالم نظیر غربت او را ندیده است</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">اصلاً میان زندگییش روز خوش ندید</p><p align="center">او را خدا برای محن آفریده است</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">او بار بی کسی علی را کشد به دوش</p><p align="center">او در رکاب شاه ولایت خمیده است</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">دیگر توان&nbsp;جاروی خانه زدن نداشت</p><p align="center">او در میان بستر خون آرمیده است</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">زهرا به خون سرخ شهادت کند وضو</p><p align="center">اطراف خانه آب وضویش چکیده است</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">آخر مگر به&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ضربه ی سیلی</span>&nbsp;دون چه شد؟!</p><p align="center">گم کرده راه خانه و رنگش پریده است</p><div><br></div></a></font></strong><p style="color: rgb(36, 36, 36); background-color: rgb(33, 33, 33);"></p> text/html 2018-02-17T14:12:43+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارمرثیه حضرت زهرا ،س،زبان حال امام حسین ،ع، http://mamj.mihanblog.com/post/5926 <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای روضه ی زهرا به ما توان بدهید</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;گریه کنان اشک بی امان بدهید</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای سینه زدن در عزای مادرمان</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در این حسینیه ها بیشتر زمان بدهید</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;روضه که همسایه ایم بین بهشت</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کنار خانه ی زهرا به ما مکان بدهید</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای گریه بر آنچه که آمده سرمان</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به جای اشک به ما چشم خون فشان بدهید</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به آه و زمزمه در روضه ها تسلایی</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به قلب غم زده ی صاحب الزمان بدهید</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر سوال شد آخر چه شد به مادر ما</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فقط به دیده ی حسرت سری تکان بدهید</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نمی شود که بگوییم بین کوچه چه شد</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای مرثیه خواندن اگر زبان بدهید</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به روز حشر زمان حساب ناله زنیم:</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فقط به خاطر زهرا به ما امان بدهید</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قسم به عصمت آن چادری که خاکی شد</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مزار مادرمان را نشانمان بدهید</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر که روزی ما دیدن مدینه نشد</span></strong></p><div style="text-align: center;"></div><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برات کرب و بلایی به دستمان بدهید</span></strong></p><div><strong><span lang="AR-SA"><br></span></strong></div> text/html 2018-02-17T04:38:15+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارشهادت فاطمه زهرا ،س، http://mamj.mihanblog.com/post/5925 <div><br></div><div>مردک پست که عمری نمک حیدر خورد</div><div><br></div><div>نعره زد بر سر مادر به غرورم برخورد</div><div><br></div><div>ایستادم به نوک پنجه ی پا اما حیف</div><div><br></div><div>دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد</div><div><br></div><div>هرچه کردم سپر درد و بلایش گردم</div><div><br></div><div>نشد ای وای که سیلی به رخش آخر خورد</div><div><br></div><div>آه زینب تو ندیدی! به خدا من دیدم</div><div><br></div><div>مادرم خورد به دیوار ولی با سر خورد</div><div><br></div><div>سیلی محکم او چشم مرا تار نمود</div><div><br></div><div>مادر از من دوسه تا سیلی محکمتر خورد</div><div><br></div><div>لگدی خورد به پهلوم و نفس بند آمد</div><div><br></div><div>مادر اما لگدی محکم و سنگین تر خورد</div><div><br></div><div>حسن ازغصه سرش را به زمین زد، غش کرد</div><div><br></div><div>باز زینب غم یک مرثیه ی دیگر خورد</div><div><br></div><div>قصه ی کوچه عجیب است (مهاجر) اما</div><div><br></div><div>وای از آن لحظه که زهرا لگدی از در خورد</div> text/html 2018-02-17T04:20:51+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارشهادت فاطمه زهرا ،س، http://mamj.mihanblog.com/post/5922 <p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">از بس که غصه بر جگرم پا گذاشته</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">خون بر نگاه های ترم پا گذاشته</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">دیگر توان نمانده بیایم زیارتت</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">انبوه درد دور و برم پا گذاشته</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">تنهایی علی که از هرچه بیشتر</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">بر زخم های مختصرم پا گذاشته</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">با پای خود نیامده ام… لطف بچه هاست</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">یک شهر روی بال و پرم پا گذاشته</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">من هم قد حسن شده ام او نیست هم قدم</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ردی خمیده بر کمرم پا گذاشته</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">گل بوسه های میخ در و تازیانه ها</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">بر بوسه هایت ای پدرم پا گذاشته</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آنکس که پیش چشم علی میزند مرا</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">روی غرور همسفرم پا گذاشته</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">محسن فقط مدافع من گشت پشت در</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">اما کسی بر سپرم پا گذاشته</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">*********</span></strong></span></p> text/html 2018-02-17T04:18:20+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارمرثیه حضرت زهرا ،س، http://mamj.mihanblog.com/post/5921 <p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">بابا ببین فدا شدنم را به پشت در</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">روی زمین رها شدنم را به پشت در</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">باور کن این جماعت نامرد آمدند</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پایان دهند پا شدنم را زپشت در</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">اما من از ولای علی دل نمی کنم</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ثابت کنم فداشدنم را به پشت در</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">بی اذن آمدند و مرا بی هوا زدند</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">دیدند حق ادا شدنم را به پشت در</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آتش بیار معرکه کارش گرفته بود</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">فهمید برملا شدنم را به پشت در</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حتی نفس نفس زدنم را شنیده است</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">دانست مبتلا شدنم را به پشت در</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">یادش بخیر بوسه گه ات بود قامتم</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حالا ببین تا شدنم را به پشت در</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">گل بودم و به غیر خدا هیچ کس ندید</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">از غنچه ام سوا شدنم را به پشت در</span></strong></span></p> text/html 2018-02-16T04:30:52+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارشهادت فاطمه زهرا ،س، http://mamj.mihanblog.com/post/5920 <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در &nbsp;نماز غریبی بدون تو</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جز اشک من نمانده نصیبی بدون تو</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دست علی پس از تو به کاری نمی رود</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دیگر نه آن دلی ست شکیبا بدون تو</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">هر لحظه خاطرات تو را می کنم مرور</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جز یاد تو که نیست طبیبی بدون تو</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">چادر نماز دختر تو می کشد مرا</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دارد عجب صدای نجیبی بدون تو</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گاهی که پیش بستر خالی نشسته است</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بر دخترت کجاست مجیبی بدون تو</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">(دیشب دعا کردی عجل جانت بگیرد</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">امشب دعا کن دخترت زینب بمیرد)</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کار حسین تو ز تسلی گذشته است</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دارد حسن نوای عجیبی بدون تو</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خیز و ببین که زندگیم سخت در هم است</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به یاد من نمانده حبیبی بدون تو</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تابوت هم که آینه دق شده مرا</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">حیدر شده بلا زده بی بی بدون تو</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دیوار و در به جای همه حرف می زنند</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دیگر نیاز نیست خطیبی بدون تو</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در قتلگاه ،زندگی آسان نمی شود</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تنها رواست شیب خضیبی بدون تو</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">از عطر یاس هر سحرت مانده در حرم</span></font></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تنها شمیم سرخی سیبی بدون تو</span></font></strong></p> text/html 2018-02-16T04:23:20+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارشهادت فاطمه زهرا ،س، http://mamj.mihanblog.com/post/5919 <div><br></div><div>شهر آبستن غم هاست خدا رحم کند</div><div>شهر این بار چه غوغاست خدارحم کند&nbsp;</div><div><br></div><div>بوی دود است که پیچیده ، کجا میسوزد ؟</div><div>نکند خانه ی مولاست خدا رحم کند</div><div><br></div><div>همه ی شهر به این سمت سرازیر شدند</div><div>در میان کوچه دعواست خدا رحم کند&nbsp;</div><div><br></div><div>هیزم آورده که اتش بزنند این در را</div><div>پشت در حضرت زهراست خدا رحم کند&nbsp;</div><div><br></div><div>همه جمعند و موافق که علی را ببرند</div><div>و علی یکه و تنهاست خدا رحم کند&nbsp;</div><div><br></div><div>بین این قوم که از بغض &nbsp;لبالب هستند</div><div>قنفذ و مغیره پیداست خدا رحم کند&nbsp;</div><div><br></div><div>مادر افتاد و پسر رفت زدست ، درد این است</div><div>چشم زینب به تماشاست &nbsp;خدا رحم کند&nbsp;</div><div><br></div><div>مو پریشان کند و دست به نفرین ببرد</div><div>در زمین زلزله برپاست خدا رحم کند</div><div><br></div><div>ماجرا کاش همان روز به آخر می شد</div><div>تاز آغاز بلاهاست خدا رحم کند</div><div><br></div><div>غزلم سوخت &nbsp;دلم سوخت &nbsp;دل آقا سوخت</div><div>روضه ی ام ابیهاست خدا رحم کند ....</div> text/html 2018-02-16T04:16:49+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی زیارت امام زمان ،عج،درروزجمعه http://mamj.mihanblog.com/post/5918 <div id="ctl0_Main_ctlArticle_pnlEnterItems" style="line-height: 17.600000381469727px; text-align: center; background-color: rgb(255, 237, 197); width: 752px; border: 0px solid red;"><center style="margin-top: 10px;"><font style="margin-top: 20px; width: auto; clear: both; color: rgb(138, 138, 207); font-family: arial; font-size: 25px; font-weight: bold;"><div style="direction: rtl; clear: both;"><span id="ctl0_Main_ctlArticle_txtSubject">زیارت امام زمان علیه السلام در روز جمعه</span></div></font><br><br></center><ul id="backnext" class="DispInline" style="clear: both; float: right; display: inline; direction: ltr; border: 0px solid green; width: 752px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</ul><div class="ViewHeaderNews"><span id="ctl0_Main_ctlArticle_txtHeader"></span></div></div><div class="JustifyText" style="background-color: rgb(255, 237, 197); direction: rtl; text-align: justify; padding: 4px; font-size: 10pt;"><span id="ctl0_Main_ctlArticle_txtText" class="article"><p style="direction: rtl;"><br>&nbsp;زیارت حضرت صاحب الزّمان علیه السلام در روز جمعه<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا حُجَّةَ اللَّهِ فى‏ اَرْضِهِ،<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا عَیْنَ اللَّهِ فى‏ خَلْقِهِ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا نُورَ اللَّهِ الَّذى‏ یَهْتَدى‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;بِهِ الْمُهْتَدُونَ، و َیُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنینَ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا الْمُهَذَّبُ‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;الْخآئِفُ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا الْوَلِىُّ النَّاصِحُ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا سَفینَةَ<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;النَّجاةِ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا عَیْنَ الْحَیوةِ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ صَلَّى ‏اللَّهُ ‏عَلَیْكَ و َعَلى‏ آلِ‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;بَیْتِكَ الطَّیِّبینَ الطَّاهِرینَ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ عَجَّلَ اللَّهُ لَكَ ما وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;و َظُهُورِ الْأَمْرِ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یامَوْلاىَ، اَنَا مَوْلاكَ عارِفٌ بِاُولیكَ و َاُخْریكَ،<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;اَتَقَرَّبُ اِلَى اللَّهِ تَعالى‏ بِكَ و َبِآلِ بَیْتِكَ، و َاَنْتَظِرُ ظُهُورَكَ، و َظُهُورَ الْحَقِّ عَلى‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;یَدَیْكَ، و َاَسْئَلُ اللَّهَ اَنْ یُصَلِّىَ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَ اَنْ یَجْعَلَنى‏ مِنَ‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;الْمُنْتَظِرینَ لَكَ وَالتَّابِعینَ وَالنَّاصِرینَ لَكَ عَلى‏ اَعْدآئِكَ، وَ الْمُسْتَشْهَدینَ بَیْنَ‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;یَدَیْكَ فى‏ جُمْلَةِ اَوْلِیآئِكَ، یا مَوْلاىَ یا صاحِبَ الزَّمانِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَیْكَ‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;وَ عَلى‏ آلِ بَیْتِكَ، هذا یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ یَوْمُكَ، الْمُتَوَقَّعُ فیهِ ظُهُورُكَ، وَالْفَرَجُ‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;فیهِ لِلْمُؤْمِنینَ عَلى‏ یَدَیْكَ، وَ قَتْلُ الْكافِرینَ بِسَیْفِكَ، وَ اَنَا یا مَوْلاىَ فیهِ‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;ضَیْفُكَ وَ جارُكَ، وَ اَنْتَ یا مَوْلاىَ كَریمٌ مِنْ اَوْلادِ الْكِرامِ، وَ مَأْمُورٌ بِالضِّیافَةِ<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;وَ الْإِجارَةِ، فَاَضِفْنى‏ وَ اَجِرْنى‏، صَلَواتُ اللَّهِ عَلَیْكَ وَ عَلى‏ اَهْلِ بَیْتِكَ الطَّاهِرینَ.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>***<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;سید بن طاوُس گفته كه من بعد از این زیارت‏مُتَمَثِّل مى‏شوم به این شعر و اشاره مى‏كنم به آن حضرت و مى‏گویم:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;نَزیلُكَ حَیْثُ مَا اتَّجَهَتْ رِكابى‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>وَ ضَیْفُكَ حَیْثُ كُنْتُ مِنَ الْبِلادِ<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;***<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><strong>ترجمه زیارت حضرت صاحب الزّمان علیه السلام در روز جمعه:</strong><br>&nbsp;&nbsp;<br>سلام بر تو اى حجت خدا در روى زمین‏<br>&nbsp;&nbsp;<br>سلام بر تو اى دیده‏بان (یا دیده) خدا در میان خلق سلام بر تو اى نور خدا كه راه‏جویان‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>بدان راهنمایى شوند و به وسیله او از كار مؤمنان گشایش شود سلام بر تو اى پاك پروریده‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>ترسان (از دشمن) سلام بر تو اى سرپرست خیرخواه سلام بر تو اى كشتى&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>نجات سلام بر تو اى چشمه حیات سلام بر تو باد درود خدا بر تو و بر خاندان‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>پاك و پاكیزه‏ات باد سلام بر تو خدا شتاب كند در وعده یارى‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;تو و پیروزى كارت سلام بر تو اى سرور من، و من دوست تو و بیناى به آغاز و انجام كارت هستم‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>و به سوى خداى تعالى بوسیله تو و خاندانت تقرب جویم و منتظر ظهور تو و پیروزى حق بدست&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;<br>تو هستم و از خدا مى‏خواهم كه درود فرستد بر محمد و آل محمد و مرا در زمره‏<br>&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;منتظران و پیروان تو قرار دهد و در زمره یاوران تو در برابر دشمنانت و كسانى كه در پیش رویت در میان‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>دوستانت شربت شهادت مى‏نوشند اى مولاى من اى صاحب الزمان درود خدا بر تو&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>و بر خاندانت، امروز روز جمعه است و آن روز تو است كه انتظار ظهور تو در آن روز و انتظار فرج‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>مؤمنان بدست تووكشتاركافران بوسیله شمشیر تو در این روز مى‏رود و من اى آقاى من در این روز میهمان تو و پناهنده‏ات هستم‏<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>و تو اى سرور من بزرگوارى از فرزندان بزرگواران هستى و به میهمان نوازى&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>و پناه دادن مأمورى پس مرا بنواز و پناهم ده درود خدا بر تو و بر خاندان طاهرینت باد.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>***<br>&nbsp;&nbsp;<br>سید بن طاوُس گفته كه من بعد از این زیارت ‏مُتَمَثِّل مى‏شوم به این شعر و اشاره مى‏كنم به آن حضرت و مى‏گویم:<br>&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;من ‏بر تو نازل ‏مى‏شوم‏ هر كجا كه ‏راحله‏ام‏ روى ‏آورد و مرا وارد نماید&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>و میهمان ‏تو هستم‏ در هر كجا كه باشم از شهرها.</p></span></div> text/html 2018-02-15T19:34:29+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارشهادت فاطمه زهرا ،س، http://mamj.mihanblog.com/post/5917 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">رو گرفتی که کبودی تو پیدا نشود</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">باعث رنجش زخم دل مولا نشود</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">سر سجاده دعا کرده حسن آهسته</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بی کسی کاش نصیب دل بابا نشود</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px;"><span id="more-16042" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ز دهان زن همسایه شنیده زینب</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">حال او بسکه وخیم است مداوا نشود</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بشکند دست مغیره که به قنفذ میگفت</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">آنقدر ضربه شدید است که او پا نشود</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">پسرش دید غم کوچه و غصب فدکش</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">به گمانم که دگر عقده ی او وا نشود</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">چه سرش آمده مرگش ز خدا می خواهد</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">گذرش کاش دگر سمت گذرها نشود</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">حال او زار و خراب است بمیرم ای وای</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دیگر از بستر بیماری خود پا نشود</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'droid arabic naskh'; font-size: 16px; line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">علی بهرامی نیا</strong></p> text/html 2018-02-15T14:05:26+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارفاطمیه زبان حال فاطمه زهرا ،س،باپدرش پیامبر خدا http://mamj.mihanblog.com/post/5916 <p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">اشعارفاطمیه – زبانحال حضرت زهرا(س) بارسول خدا(ص) – علی صالحی</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">در سینه ناله ای ست شرر بار ای پدر</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هر ناله ای ست حاوی اسرار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">از رازهای من احدی با خبر نشد</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">نه بچه ها نه حیدر کرار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">باز آمدم که با تو کمی درد دل کنم</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">از روزگار و مردم بی عار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">یادت که هست از همه بودم عزیزتر</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حالا ببین چگونه شدم خار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">دیگر کسی سری به یتیمت نمیزند</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">از یاد رفته دخترت انگار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">داماد تو ،وصیّ تو خانه نشین شده</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">اصلاً وصیتت شده انکار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حتی جواب هم به سلامش نمیدهند</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">افتاده مثل اشک ز انظار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آن مهر و رأفتی که تو گفتی حقوق ماست</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">تبدیل شد پس از تو به آزار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شهری که تا تو بودی امان داشت کافرش</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">یکباره شد به فرق من آوار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هیزم رسید و در غم از دست دادنت</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شد جای گل نثار عزادار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">راه نجاتی از وسط شعله ها نبود</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">من بودم و حرارت بسیار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">با اینکه زود هجمه آتش فرو نشست</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">اما به جا گذاشته آثار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">سر بسته گویمت پس از آن روز تا کنون</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پوشانده ام من از همه رخسار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">از صبح تا غروب فقط اشک ،آه،درد</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این است حال و روز من زار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">یاسی که کاشتی تو در این باغ خشک شد</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پرپر شد از هجوم چهل خار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">گلبرگ های یاس تو نیلوفری که نه</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">با رنگ لاله ماند به دیوار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">با تازیانه قاب گرفتند و سوره ای</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آویز در شد از نوک مسمار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هنگام راه رفتن خود میخورم زمین</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هستم نیازمند پرستار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حتی زیارت آمدنم مشکلم شده</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آه از دو دیده ای که شده تار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">از ضربه غلاف همین نکته کافی است</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">افتاده دست فاطمه از کار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این رنج ها مرا که جوانم ز پا نشاند</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">وای از سه ساله کودک بی یار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">موی سفید و قد خم و روی نیلی ام</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">گردد برای او همه تکرار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">دنبال نیزه ی سر بابا دویدنش</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">در بین سلسه ست چه دشوار ای پدر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">تنها پناه معجرش عباس میشود</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ای داد از نبود علمدار ای پدر</span></strong></span></p><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></strong></span></div>