ای به همه ماسوی سید و مولا جواد 
نام خوشت بر لب اهل تولا جواد
هر که شود سائلت پادشه عالم است 
هر چه بگویم من از جود و عطایت کم است
ذره ی نا قابلم مهر شما در دلم 
از دو جهان یا جواد عشق تو شد حاصلم 
ای به رضا نور عین وی به سخا زیب و زین 
قبله ی دلها بود قبر تو در کاظمین 
بحر عطا و کرم معدن جود و سخا 
ای پسر فاطمه کن نگهی سوی ما 
دست تو وقت کرم کار خدا میکند
ذکر شریف جواد درد دوا میکند 
زد به دل ما شرر سوز غمت یاجواد
جان بفدای تو و عمر کمت یا جواد
با همه ی آنکه دید از تو عطا و وفا 
همسر نامهربان  کشت تو را از جفا 
ای گل باغ مراد کشته ی ظلم و عناد 
دست مرا هم بگیر از کرمت یا جواد